Xiao Wen Ju, Asia Chow, Jacob K, Liu Wen, March 2012, Millinery, Tim Walker, W Magazine .

Xiao Wen Ju, Asia Chow, Jacob K, Liu Wen, March 2012, Millinery, Tim Walker, W Magazine .